Advertisements

VOP a GDPR

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je Gabriela Bernatová, se sídlem Klausova 1441/28, 155 00 Praha, IČ: 86985451, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.bernatova.cz, www.jaknaamazon.cz nebo emailem (dále jen „Kupující“).

2. Prodej vzdělávacích akcí

2.1 Informace o ceně, splátkách, slevách a termínech vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je Gabriela Bernatová, IČ: 86985451 .

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.bernatova.cz, www.jaknaamazon.cz, instagramu a facebookové stránce https://www.facebook.com/jaknaamazon/.

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna DPH, kurz cizí měny, …).

Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:

  • výuku dle osnovy;
  • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
  • pobyt a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře);
  • pravidelné telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (s výjimkou jednodenních seminářů, kurzů, besed a přednášek);
  • provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování);
  • vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

Na splátky není právní nárok.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky.

Kupující je povinen uhradit kurzovné do 7 dnů od zaslání faktury.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Kupující neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 14 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

2.2 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu účtován storno poplatek:

  • V případě, že Kupující zruší účast na kurzu v termínu do 48 hodin před termínem  kurzu  (uvedeno v popisu kurzu), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast méně než 48 hodin, nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného.
  • V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující:
  • Pokud Kupující zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však v den uzávěrky do 9 hod. ráno ( SEČ), bude mu účtován storno poplatek 50%. V případě, že Kupující zruší účast v den uzávěrky po 9:00 ráno (SEČ) bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu. Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data

písemného doručení (e-mailem) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub Kupujícího.

3. Ochrana osobních údajů, GDPR

Pověřenec  zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Gabriela Bernatová.

Pověřenec bude zpracovávat osobní údaje účastníka vzdělávací akce za účelem:

a) Evidence účastníků vzdělávacích akcí
Toto zpracování je nezbytné pro účast na vzdělávací akci. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje účastníka vzdělávací akce uvedené v přihlášce na vzdělávací akci.

b) Využití údajů k zasílání obchodních sdělení
Popvěřenec je na základě § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. a nařízení GDPR oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo účastníka vzdělávací akce za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se informací o vzdělávacích akcích poskytovatele. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení GDPR je Pověřenec dále oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka vzdělávací akce v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení vlastních služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany účastníka vzdělávací akce. Z odběru informací o vzdělávacích akcích se účastník vzdělávací akce může kdykoliv odhlásit.

Pověřenec veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

Pověřenec osobní údaje účastníka vzdělávací akce předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

4. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 9. 2019 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

Gabriela Bernatová

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑